Privacy
Privacy

Uw rechten en plichten als patiënt onder de AVG
Vanaf 25 mei 2018 geldt er een nieuwe Europese privacywet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze wet vervangt de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens. De nieuwe wet zorgt ervoor dat uw persoonsgegevens beter beschermd zijn door een aanscherping van de al bestaande regels.

Privacyreglement
De Tandartspraktijk moet u informeren over uw rechten en verplichtingen door deze verscherpte wet. In de wet is vastgelegd wat een tandarts mag doen met uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waardoor u geïdentificeerd kan worden, bijvoorbeeld uw burgerservicenummer (BSN). De tandarts mag uw persoonsgegevens alleen verwerken wanneer dit noodzakelijk is voor de behandeling. Met het verwerken van persoonsgegevens wordt o.a. bedoeld: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, wijzigen of vernietigen van deze gegevens.

Toestemming
Indien de tandarts uw persoonsgegevens wenst over te dragen aan een derde partij, bijvoorbeeld een factoring maatschappij, dan heeft hij hiervoor uw expliciete toestemming nodig. Het kan dan ook zijn dat uw tandarts u vraagt om hier toestemming voor te geven.

Uw rechten als patiënt onder de AVG
U heeft als patiënt altijd het recht om te vragen aan uw tandarts welke persoonsgegevens van u zijn opgeslagen. Ook kan u (achteraf) bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft ook het recht op het laten aanpassen van uw persoonsgegevens.

Toegang tot uw persoonsgegevens
Alleen de personen die rechtstreeks betrokken zijn bij uw behandeling hebben toegang tot uw persoonsgegevens. Deze toegang geldt alleen wanneer dit nodig is voor de werkzaamheden.

Melding inbreuk
Wanneer er een inbreuk in verband met persoonsgegevens is geweest (een zogenoemd datalek), moet de tandarts hier u zo snel mogelijk van op de hoogte brengen. Ook zal de tandarts de oorzaak van het datalek, de waarschijnlijke gevolgen en de maatregelen die de tandarts heeft genomen met uw delen.

Bewaartermijnen medische gegevens
De tandarts is verplicht om uw medische gegevens, die nodig waren om de behandelingsovereenkomst aan te gaan of te maken, 15 jaar te bewaren. Andere persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om ze te verwerken, hierna worden deze gegevens door uw tandarts verwijderd.

Geheimhouding persoonsgegevens
De tandarts en iedereen die onder leiding van de tandarts toegang heeft tot uw persoonsgegevens is verplicht tot geheimhouding. Ook de partijen die in opdracht van de tandarts toegang krijgen tot uw persoonsgegevens (de verwerker), is verplicht tot geheimhouding. Een voorbeeld van een verwerker is het bedrijf dat uw factuur toestuurt.

Beveiliging van persoonsgegevens
De tandarts moet zorgen voor maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen. Deze beveiligingsmaatregelen moeten passen bij het risico wanneer er schade zou ontstaan vanwege het onzorgvuldig of onrechtmatig verwerken van persoonsgegevens. De genomen maatregelen moet ervoor zorgen dat:

  1. Alleen bevoegde personen uw gegevens mogen inzien
  2. De persoonsgegevens correct zijn en niet verloren gaan
  3. De persoonsgegevens zonder belemmering beschikbaar zijn voor rechtmatige verwerking volgens de afspraken binnen de organisatie

In alle gevallen zorgt de tandarts voor het informatiebeveiligingsbeleid en zorgt ervoor dat iedereen zich aan dit beleid houdt binnen de tandartsenpraktijk.

Voor meer informatie over de AVG vraag uw tandarts of ga naar www.autoriteitpersoonsgegevens.nl